Tin Tức

Công văn số 4573/TCT-CS về việc gia hạn nộp thuế, xóa nợ thuế và tính phạt nộp chậm thuế.

Rate this post

Ngày 02 tháng 11 năm 2007, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 4573/TCT-CS về việc gia hạn nộp thuế, xóa nợ thuế và tính phạt nộp chậm thuế.

Trả lời công văn số 4909/CT-QLN ngày 31/7/2007 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc xóa nợ thuế và gia hạn nộp thuế; công văn số 952/CT-QLN&CCNTT ngày 24/7/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về việc gia hạn nộp thuế và tính phạt nộp chậm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1, mục VI, phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về các trường hợp được gia hạn nộp thuế:

“1.1. Bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn;

1.2. Di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà phải ngừng hoạt động hoặc giảm sản xuất, kinh doanh, tăng chi phí đầu tư ở nơi sản xuất, kinh doanh mới;

1.3. Do chính sách của nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

1.4. Gặp khó khăn đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

– Tại khoản 1, mục III, phần E, Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định về các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt:

“1.1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

Xem Thêm  Lúng túng khi thực hiện

1.2. Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.”

– Ngày 22/5/2007, Bộ Tài chính có công văn số 6743/BTC-TCDN hướng dẫn về việc xử lý xóa nợ thuế đối với các công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi.

Căn cứ vào các quy định trên, việc xử lý gia hạn nợ và xóa nợ thuế thực hiện như sau:

1. Về việc gia hạn nộp thuế:

– Từ ngày 1/7/2007, việc gia hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và thủ tục thực hiện theo hướng dẫn tại Mục VI, phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

– Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước nhưng ngân sách nhà nước chưa bố trí hoặc chưa cấp dẫn đến nợ đọng thuế, hiện nay Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ để đối tượng này được chậm nộp tiền thuế theo tiến độ thanh toán từ ngân sách nhà nước, không tính phạt chậm nộp trong thời gian gia hạn. Khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế sẽ có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

2. Về việc xử lý xóa nợ thuế:

– Từ ngày 1/7/2007, việc xóa nợ thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, mục III, phần E, Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

– Trường hợp các doanh nghiệp sắp xếp, chuyển đổi trước ngày 01/7/2007 thuộc đối tượng được xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính mà đã có hồ sơ đề nghị xóa nợ gửi cơ quan thuế trước ngày 01/7/2007 thì cơ quan thuế tiếp tục xem xét giải quyết theo hướng dẫn tại Công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính về việc xử lý xóa nợ thuế đối với các công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi.

Công văn này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn