LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Công chứng viên có được từ chối hướng dẫn tập sự không?

Rate this post

Xin hỏi công chứng viên có được từ chối hướng dẫn tập sự không? Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự không có lý do chính đáng có bị xử phạt không? – Hoàng Yến (Long An)

Công chứng viên có được từ chối hướng dẫn tập sự không? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Công chứng viên có được từ chối hướng dẫn tập sự không?

Theo Điều 4 Thông tư 08/2023/TT-BTP quy định từ chối hướng dẫn như sau:

– Công chứng viên được phân công hướng dẫn tập sự phải từ chối trong trường hợp không đủ điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định của Luật Công chứng hoặc có lý do chính đáng khác và phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của công chứng viên về việc từ chối hướng dẫn tập sự, tổ chức hành nghề công chứng xem xét, quyết định việc phân công một công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự hoặc báo cáo Sở Tư pháp bằng văn bản nếu tổ chức mình không còn công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng, Sở Tư pháp chỉ định một tổ chức hành nghề công chứng khác nhận tập sự; 

Trường hợp không còn tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự thì thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho người đăng ký tập sự.

2. Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự không có lý do chính đáng có bị xử phạt không?

Căn cứ theo Điều 30 Thông tư 08/2023/TT-BTP quy định xử lý vi phạm đối với việc tập sự hành nghề công chứng như sau:

Xem Thêm  Đối tác toàn cầu mới của Club Hunddersfield Town

– Người tập sự vi phạm quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP, đã được tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa bằng văn bản ít nhất là 03 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm thì tổ chức hành nghề công chứng đề nghị Sở Tư pháp xem xét việc chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; 

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng cố ý bao che, không báo cáo Sở Tư pháp thì Sở Tư pháp tiến hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

– Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự không có lý do chính đáng, vi phạm quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức hành nghề công chứng có tên trong danh sách đủ điều kiện nhận tập sự mà từ chối nhận tập sự không có lý do chính đáng, cử công chứng viên không đủ điều kiện hướng dẫn tập sự hoặc vi phạm quy định khác của Thông tư 08/2023/TT-BTPvà các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định nêu trên, công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự không có lý do chính đáng sẽ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên hướng dẫn tập sự

– Hướng dẫn người tập sự các nội dung tập sự theo quy định tại Điều 6 Thông tư 08/2023/TT-BTP.

– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc của người tập sự do mình phân công; chịu trách nhiệm về kết quả và tiến độ của các công việc mà người tập sự thực hiện theo sự phân công, hướng dẫn của mình.

– Xác nhận vào Sổ nhật ký tập sự; nhận xét, đánh giá về việc tập sự trong Báo cáo kết quả tập sự của người tập sự và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan trong việc xác nhận, nhận xét, đánh giá của mình.

– Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Công chứng và Thông tư 08/2023/TT-BTP.

(Điều 14 Thông tư 08/2023/TT-BTP)

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn