LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Công chức còn thời gian công tác dưới 3 năm được miễn đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán

Rate this post

Công chức còn thời gian công tác dưới 3 năm được miễn đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đối tượng đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán

Những đối tượng thực hiện đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán bao gồm:

– Công chức giữ các ngạch kiểm toán viên nhà nước tham gia hoạt động kiểm toán: Kiểm toán viên, Kiểm toán viên chính, Kiểm toán viên cao cấp (không bao gồm Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước).

– Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên tham gia hoạt động kiểm toán hoặc các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán tại các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

(Điều 5 Quyết định 1252/QĐ-KTNN năm 2023)

2. Công chức còn thời gian công tác dưới 3 năm được miễn đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán

Theo Điều 6 Quyết định 1252/QĐ-KTNN năm 2023 quy định đối tượng được miễn đánh giá và đối tượng không thực hiện đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán bao gồm:

– Đối tượng được miễn đánh giá: Công chức, viên chức còn thời gian công tác dưới 03 năm trước khi nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tính từ thời điểm Hội đồng đánh giá xét duyệt danh sách tham gia đánh giá.

– Đối tượng không thực hiện đánh giá

+ Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm toán viên nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá.

+ Công chức, viên chức là thành viên của Hội đồng đánh giá trong năm đánh giá.

+ Giảng viên kiêm chức, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá có tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng của Ngành đảm bảo định mức thời gian giảng dạy của giảng viên kiêm chức được quy định tại Quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước.

Xem Thêm  Hướng dẫn lập và ký chứng từ kế toán mới nhất

+ Công chức, viên chức là thành viên của Ban Xây dựng nội dung đánh giá và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước không thực hiện đánh giá vào kỳ đánh giá đầu tiên.

+ Công chức, viên chức là thành viên Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.

+ Công chức, viên chức là thành viên Ban Thẩm định danh mục văn bản tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.

+ Các công chức, viên chức đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ.

Theo đó, công chức, viên chức còn thời gian công tác dưới 03 năm trước khi nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tính từ thời điểm Hội đồng đánh giá xét duyệt danh sách tham gia đánh giá sẽ được miễn đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán.

3. Đề đánh giá và chấm bài đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán 

– Đề đánh giá

+ Đề đánh giá được lựa chọn ngẫu nhiên từ hệ thống ngân hàng câu hỏi đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;

+ Cơ cấu đề đánh giá do Hội đồng đánh giá quyết định trên cơ sở phải đảm bảo sự phù hợp giữa số lượng câu hỏi, loại câu hỏi và thời gian làm bài;

+ Cơ cấu đề đánh giá theo ngạch kiểm toán viên nhà nước và tương đương, đồng thời theo lĩnh vực chuyên môn kiểm toán.

– Chấm bài đánh giá thực hiện trên phần mềm đánh giá.

(Điều 10 Quyết định 1252/QĐ-KTNN năm 2023) 

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn