Tin Tức

Chứng từ hải quan đối với quà tặng phục vụ phòng, chống Covid-19

Rate this post

Chứng từ hải quan đối với quà tặng phục vụ phòng, chống Covid-19

Chứng từ hải quan đối với quà tặng phục vụ phòng, chống Covid-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, chứng từ hải quan đối với quà tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bao gồm:

– Tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh đối với hàng hóa nhập khẩu;

– Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu viện trợ từ nhà tài trợ nước ngoài: Quyết định phê duyệt hoặc văn bản đồng ý tiếp nhận hàng hóa viện trợ từ nhà tài trợ nước ngoài để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của cấp có thẩm quyền.

+ Đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng từ nước ngoài: Văn bản thỏa thuận biếu, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng tổ chức, cá nhân Việt Nam để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 hoặc văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền về việc tiếp nhận hàng hóa biếu, tặng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

+ Đối với hàng hóa do tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu hàng hóa để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu, tặng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Văn bản phê duyệt tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Xem Thêm  Cam kết 40 năm, chỉ trụ được ... một năm !

Các chứng từ trên được nộp dưới dạng bản chính hoặc bản chụp, bản scan có xác nhận bằng chữ ký số của người khai hải quan.

– Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục phải có giấy phép nhập khẩu;

– Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành đối với trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục phải kiểm tra chuyên ngành;

– Tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính đối với hàng hóa do tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại;

– Các chứng từ khác liên quan thuộc hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định thời hạn nộp chứng từ hải quan đối với quà tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

– Người khai hải quan phải nộp các chứng từ tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 121/2021/TT-BTC tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu chưa hoàn chỉnh.

– Người khai hải quan được chậm nộp các chứng từ tại điểm c, điểm d, điểm d, điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư 121/2021/TT-BTC trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh đối với hàng hóa nhập khẩu, cùng với tờ khai hải quan hoàn chỉnh.

Thông tư 121/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/12/2021.

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn