Tin Tức

Các vị trí công chức, viên chức giáo dục phải định kỳ chuyển đổi công tác

Rate this post

A. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH, TÀI SẢN TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Phân bổ ngân sách

2. Kế toán

3. Mua sắm công

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

B. TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

I. TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường.

2. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

3. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

4. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức.

 5. Tổ chức thi nâng ngạch công chức,

6. Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

7. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy.

8. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về biên chế và số lượng người làm việc.

9. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

10. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

Xem Thêm  Sẽ có "tác dụng phụ" với thị trường BĐS

11. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng.

12. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật.

13. Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo, bồi dưỡng. |

14. Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

II. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Tham mưu, tổ chức ra đề thi, tổ chức thi, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh trung học phổ thông, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ.

2. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; phân bổ chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài theo đề án của Chính phủ.

3. Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khácphục vụ giảng dạy, nghiên cứu.

5. Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

6. Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo,

7. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

III. THANH TRA

1. Làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 – 05 năm kể từ khi có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Quý Nguyễn 


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn