LĨNH VỰC HỘ TỊCH – CƯ TRÚ – QUYỀN DÂN SỰ

Các trường hợp được cung cấp, trao đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Rate this post

Các trường hợp được cung cấp, trao đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Các trường hợp được cung cấp, trao đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các trường hợp được cung cấp, trao đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 62/2021/NĐ-CP thì các trường hợp được cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú:

– Cơ quan tiến hành tố tụng được cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử;

– Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu cư trú để phục vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

– Công dân được cung cấp, trao đổi thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

– Cơ quan, tổ chức và công dân không thuộc quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 13 Nghị định 62/2021/NĐ-CP có nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân khác phải được công dân đó đồng ý bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực và được Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi công dân đó đăng ký thường trú hoặc tạm trú đồng ý cho phép cung cấp, trao đổi thông tin.

2. Thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Theo khoản 4 Điều 13 Nghị định 62/2021/NĐ-CP thì thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú như sau:

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại mục 1 có nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú phải có văn bản đề nghị nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần cung cấp.

Trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều 13 Nghị định 62/2021/NĐ-CP phải có thêm văn bản đồng ý có công chứng hoặc chứng thực của công dân được đề nghị cung cấp thông tin;

Xem Thêm  Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi công dân được đề nghị cung cấp thông tin đăng ký thường trú hoặc tạm trú xem xét, quyết định cho phép cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. 

Trường hợp từ chối cung cấp thông tin thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và nêu rõ lý do.

3. Quy định về cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Quy định về cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo Điều 12 Nghị định 62/2021/NĐ-CP như sau:

– Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm tổ chức cập nhật thông tin về cư trú của công dân đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn quản lý vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú là việc điều chỉnh thông tin của công dân khi có sự thay đổi hoặc có sự sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu.

– Nguyên tắc chỉnh sửa thông tin về công dân:

+ Chỉ chỉnh sửa thông tin về công dân khi phát hiện có sự thay đổi hoặc có sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

+ Phải có văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi thông tin về công dân có liên quan đến thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

+ Chỉ người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 62/2021/NĐ-CP mới được cho phép chỉnh sửa thông tin về công dân.

– Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính chính xác của các thông tin trước khi chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú quyết định việc chỉnh sửa thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa đó.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn