LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Rate this post

Cho tôi hỏi theo quy định thì các trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư? – Diễm Hoa (Bình Dương)

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo khoản 1 Điều 47 Luật Luật sư 2006 gồm:

(1) Tự chấm dứt hoạt động;

(2) Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động;

(3) Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;

(4) Công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập;

(5) Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết.

2. Quy định về chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Quy định về chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo khoản 2, 3 và 4 Điều 47 Luật Luật sư 2006 như sau:

– Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại (1) và (4) mục 1 thì chậm nhất là ba mươi ngày, trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi đăng ký hoạt động và nơi có trụ sở của chi nhánh.

Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải nộp đủ số thuế còn nợ; thanh toán xong các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư, nhân viên của tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện xong các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng.

Xem Thêm  Nhóm GOBIG và những ‘tai tiếng’ trong kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Trong trường hợp không thể thực hiện xong hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng thì phải thoả thuận với khách hàng về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý đó.

– Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại (2) và (3) mục 1 thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Chứng chỉ hành nghề luật sư, Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Thông báo bằng văn bản với Đoàn luật sư, cơ quan thuế ở địa phương nơi đăng ký hoạt động và nơi có trụ sở của chi nhánh về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Chứng chỉ hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phải nộp đủ số thuế còn nợ; thanh toán xong các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư, nhân viên của tổ chức hành nghề luật sư; 

Đối với hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng nhưng chưa thực hiện xong thì phải thoả thuận với khách hàng về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý đó.

– Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại (5) mục 1 thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết, Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Đoàn luật sư, cơ quan thuế ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động và nơi có trụ sở của chi nhánh về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động. 

Việc giải quyết quyền, nghĩa vụ về tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn