LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất

Rate this post

Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất

Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Theo Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT thì các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

– Giáo viên mầm non hạng III: Mã số V.07.02.26;

– Giáo viên mầm non hạng II: Mã số V.07.02.25;

– Giáo viên mầm non hạng I: Mã số V.07.02.24

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp với giáo viên mầm non

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp với giáo viên mầm non theo Điều 2a Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT) như sau:

– Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục mầm non.

– Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước trẻ em.

– Yêu nghề, thương yêu trẻ em; biết quản lý cảm xúc; đối xử công bằng và tôn trọng trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

– Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ chung của viên chức và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

3. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất

Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Điều 7 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT) gồm:

– Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này như sau:

Xem Thêm  Hướng dẫn đăng ký, điều chỉnh NVXT đại học trên Cổng dịch vụ công quốc gia

+ Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) đối với giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26);

+ Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) đối với giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05);

+ Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) đối với giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04).

– Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) khi được xác định là người trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng II lên hạng I.

4. Hướng dẫn cách xếp lương với giáo viên mầm non

Hướng dẫn cách xếp lương với giáo viên mầm non theo Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT như sau:

– Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

+ Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

+ Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

+ Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

– Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn