LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Các đề xuất về nội dung hương ước và quy ước năm 2023

Rate this post

Nội dung chính

Hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy phạm xã hội, bao gồm quy tắc xử sự do cộng đồng đề xuất và quyết định, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội tự quản của cộng đồng. Để đề xuất nội dung hương ước, quy ước năm 2023, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố được thống nhất với trưởng ban công tác Mặt trận. Người dân cũng có thể đề xuất nội dung và thu thập ý kiến trực tuyến hoặc trong cuộc họp. Việc soạn thảo hương ước, quy ước phải có sự tham gia của các tổ chức và người có uy tín trong cộng đồng.

Các hình thức đề xuất nội dung hương ước, quy ước năm 2023

Các hình thức đề xuất nội dung hương ước, quy ước năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Hương ước, quy ước là gì?

Hương ước, quy ước là văn bản quy định về các quy phạm xã hội bao gồm các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư bàn và quyết định; không trái pháp luật và đạo đức xã hội; nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận.

(Điều 2 Nghị định 61/2023/NĐ-CP)

2. Các hình thức đề xuất nội dung hương ước, quy ước năm 2023

Việc đề xuất nội dung hương ước, quy ước được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

(1) Trường hợp Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố đề xuất nội dung cơ bản dự kiến quy định trong hương ước, quy ước thì phải thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận ở cộng đồng dân cư trước khi đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định.

(2) Trường hợp công dân cư trú tại cộng đồng dân cư đề xuất nội dung cơ bản dự kiến quy định trong hương ước, quy ước thì phải đề nghị Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận ở cộng đồng dân cư thực hiện lấy ý kiến bằng một trong các hình thức sau:

– Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình tại cộng đồng dân cư theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 19 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022;

– Thu thập ý kiến đồng thuận bằng hình thức trực tiếp tại cuộc họp của cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 18 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022;

– Biểu quyết trực tuyến hoặc hình thức khác phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn.

Xem Thêm  Xem xét lại tiêu đề: Vi phạm lịch sử Việt Nam sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

(3) Trường hợp đề xuất của công dân quy định tại (2) được 10% trở lên tổng số hộ gia đình tại cộng đồng dân cư đồng thuận thì Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định.

Trường hợp đề xuất của công dân quy định tại (2) chưa đạt 10% tổng số hộ gia đình tại cộng đồng dân cư đồng thuận nhưng xét thấy có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư và được Ban công tác Mặt trận ở cộng đồng dân cư tán thành thì Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định.

(Điều 7 Nghị định 61/2023/NĐ-CP)

3. Quy định về soạn thảo nội dung hương ước, quy ước năm 2023

Theo Điều 8 Nghị định 61/2023/NĐ-CP, việc soạn thảo hương ước, quy ước sau khi đề xuất nội dung được thực hiện như sau:

– Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận ở cộng đồng dân cư lựa chọn người tham gia và thành lập Tổ soạn thảo hương ước, quy ước.

– Tổ soạn thảo hương ước, quy ước bao gồm các thành viên là đại diện các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người có phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm sống và hiểu biết về pháp luật, văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương.

Đối với cộng đồng dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì Tổ soạn thảo phải có thành viên là già làng, trưởng bản và người biết tiếng dân tộc.

– Theo sự điều hành của Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ soạn thảo có trách nhiệm tổ chức soạn thảo hương ước, quy ước theo quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 và lấy ý kiến, thông qua, chuẩn bị hồ sơ công nhận hương ước, quy ước theo quy định tại các điều 9, 10 và 11 Nghị định 61/2023/NĐ-CP.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Câu hỏi thường gặp

1. Có những hình thức đề xuất nội dung hương ước và quy ước nào được áp dụng trong năm 2023?
– Trong năm 2023, có thể sử dụng các hình thức đề xuất nội dung hương ước như định hướng mục tiêu, chương trình đào tạo, văn bản pháp lý và các cuộc họp thảo luận. Các quy ước có thể bao gồm quy ước về việc sử dụng tài nguyên, quy ước cá nhân và đề xuất phương án cải thiện.

2. Hình thức đề xuất nội dung hương ước và quy ước năm 2023 có ảnh hưởng đến phát triển bền vững và ổn định của xã hội không?
– Các hình thức đề xuất nội dung hương ước và quy ước trong năm 2023 có thể góp phần quan trọng vào phát triển bền vững và ổn định của xã hội. Bằng cách tạo ra những mục tiêu rõ ràng và nhất quán, các hình thức này đồng thời khuyến khích sự hợp tác và tương tác giữa các bên liên quan, góp phần tăng cường sự chia sẻ thông tin và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường sống.

Back to top button
Luật sư tư vấn