Tin Tức

Bổ sung nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong DN nhà nước

Rate this post

Bổ sung nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong DN nhà nước

Bổ sung nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong DN nhà nước (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

– Đảng uỷ, chi bộ cơ sở lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra cấp trên.

– Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ công ty.

– Xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời theo quy định.

Đồng thời, đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước còn có một số nhiệm vụ sau:

– Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, an ninh, quốc phòng.

– Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng.

+ Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng tinh thần làm chủ, ý thức cần kiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các cổ đông, người lao động trong doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và bảo cáo lên cấp trên theo thẩm quyền.

Xem Thêm  Dự án “treo” làm phát sinh thêm... 20 hộ nghèo

+ Tuyên truyền, vận động làm cho cán bộ, đảng viên, các cổ đông, người lao động hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ công ty, động viên các thành viên trong doanh nghiệp tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường giai cấp công nhân, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

+ Lãnh đạo thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

– Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

– Lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội.

+ Lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp, thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát triển tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức.

+ Lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội tham gia xây dựng, bảo vệ và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ công ty.

+ Đảng uỷ, chi bộ cơ sở phân công cấp uỷ viên phụ trách các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp; định kỳ (6 tháng, 1 năm), hoặc khi cần thiết, làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội để nắm tình hình, chỉ đạo hoạt động và tạo điều kiện cho các tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Xây dựng tổ chức đảng.

Quy định 48/QĐ-TW có hiệu lực từ ngày 20/12/2021 và thay thế Quy định 287-QĐ/TW ngày 08/02/2010.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn