Tin Tức

Bổ sung 1 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2022

Rate this post

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận.

Khắc phục những bất cập trong 2 dự án luật

Về Luật Tần số vô tuyến điện, trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật này là cần thiết để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 52/NQ-TƯ ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với mục tiêu: “Đến năm 2030, mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc, mọi người dân được truy cập internet băng thông rộng với chi phí thấp”. Việc sửa một số điều của luật cũng nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc của Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật Tần số vô tuyến điện với một số luật ban hành sau có nội dung liên quan như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đầu tư năm 2020…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình.

Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), sau khi được tạm thời rút ra khỏi chương trình kỳ họp thứ chín Quốc hội khoá XIV để Chính phủ, ngành Y tế tập trung dành thời gian cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp tục hoàn thiện dự án luật này để bảo đảm chất lượng tốt hơn, hiện nay, Chính phủ đã chỉnh lý lại nội dung tờ trình Quốc hội theo hướng làm rõ lý do phát sinh các chính sách trong quá trình xây dựng dự án luật cũng như làm rõ định hướng giải quyết các bất cập, tồn tại của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Chính phủ cũng chỉnh lý nội dung của dự thảo luật và bổ sung danh mục và dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba (tháng 5-2022), thông qua tại kỳ họp thứ tư (tháng 10-2022).

Báo cáo thẩm tra các dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật nhận thấy, số lượng điều luật được đề nghị sửa đổi, bổ sung trong Luật Tần số vô tuyến điện (22/49 tổng số điều luật, chiếm 44,9%) không phản ánh bản chất của phạm vi sửa đổi luật. Do đó, cần làm rõ việc sửa đổi có làm thay đổi cơ bản các chính sách trong luật năm 2009 không, trên cơ sở đó sẽ quyết định về phạm vi sửa đổi toàn diện hay sửa đổi, bổ sung một số điều và tên gọi của dự án luật.

Đối với việc Chính phủ tiếp tục đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào chương trình năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhận định, điều này thực hiện đúng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như yêu cầu tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; bảo đảm kịp thời triển khai nhiệm vụ lập pháp đã được xác định tại Đề án Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Xem Thêm  Tội phạm “ngoại” đổ vào Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.

Hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Cho ý kiến về bổ sung 2 dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, để tránh tình trạng điều chỉnh chương trình nhiều lần, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan cần rà soát thật kỹ các văn bản pháp luật.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, có 3 vấn đề cần lưu ý: Bảo vệ chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh; phân tích rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành; thúc đẩy sự cạnh tranh trong thị trường thông tin vô tuyến và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực.

Với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị chưa quyết định bổ sung ngay dự án luật này vào chương trình năm 2022 mà yêu cầu Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án luật theo đúng quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chậm nhất tại phiên họp tháng 3-2022. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nội dung dự án luật, quyết định việc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba (tháng 5-2022) đồng thời với việc bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Phát biểu tại phiên họp, bày tỏ quan tâm đến khâu xây dựng chính sách trong 2 dự án luật, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan soạn thảo tránh tâm lý đưa ra một số chính sách rồi trong quá trình thực hiện thì “tính sau”.

“Thực tế có nhiều chính sách khi đưa ra, quá trình làm lại phát sinh chính sách mới hoặc chính sách định làm lại không thực hiện được”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời mong muốn các cơ quan chủ trì thẩm tra tập trung vào thẩm tra các chính sách ngay từ khi dự án luật được đăng ký.

Đối với 2 dự án luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động kinh tế – xã hội; bảo đảm các dự án luật tương thích với các điều ước quốc tế và các văn bản pháp luật có liên quan.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao cần trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để Quốc hội thông qua trong năm 2022.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) chưa đáp ứng yêu cầu, do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án luật để xem xét trước khi bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba (tháng 5-2022), thông qua tại kỳ họp thứ tư (tháng 10-2022).

MÃI HỮU

Theo Hànộimới

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn