Tin Tức

Biên chế công chức, viên chức năm 2022

Biên chế công chức, viên chức năm 2022 – 2026

Biên chế công chức viên chức năm 2022 – 2026

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc trung ương giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức là 1.979.433 biên chế, trong đó:

– Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và các đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương là 6.285 biên chế, gồm 3.335 cán bộ, công chức và 2.950 viên chức.

(Chi tiết xem thêm tại Phụ lục I)

– Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương (cấp tỉnh và cấp huyện) là 64.266 biên chế, gồm 55.949 cán bộ, công chức; 6.959 viên chức và 1.358 biên chế công đoàn tạm giao.

(Chi tiết xem thêm tại Phụ lục II)

– Chính quyền địa phương (gồm UBND và HĐND) cấp tỉnh trở xuống, đơn vị sự nghiệp công lập, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương; cán bộ, công chức cấp xã là 1.908.882 biên chế:

+ 140.826 cán bộ, công chức.

+ 1.562.485 viên chức.

Xem Thêm  Bộ VHTTDL đề nghị tạm dừng tổ chức lễ hội, bắn pháo hoa dịp Tết 2022

(Trong đó, 65.980 biên chế giáo viên bổ sung giai đoạn 2022 – 2026. Riêng năm học 2022 – 2023 tạm giao 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương).

+ 205.571 cán bộ, công chức cấp xã (tạm tính theo số liệu năm 2021, sau đó thực hiện theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP và giảm tương ứng theo lộ trình giảm các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2022 – 2026).

Hiện nay, theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau:

– Loại 1: tối đa 23 người;

– Loại 2: tối đa 21 người;

– Loại 3: tối đa 19 người.

>>Xem thêm: Tiêu chí phân loại Xã, phường, thị trấn loại I, II, III

Đến 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức

Ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026, trong đó nêu rõ:

Giai đoạn 2021 – 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016 – 2021 thì phải đồng thời:

Xem Thêm  Thầy thuốc cũng tham gia quảng cáo

– Thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026;

– Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016 – 2021.

Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022 – 2026.

Biên chế được giao giai đoạn 2022 – 2026 không bao gồm lao động hợp đồng.

>>Xem thêm: 10 quy định về tinh giản biên chế với công chức từ năm 2022

Tăng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông năm 2022-2026

Theo Công văn 3585/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định 72-QĐ/TW năm 2022.

Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button