Tin Tức

Biên chế công chức, lao động hợp đồng 68 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

Biên chế công chức, lao động hợp đồng 68 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

Biên chế công chức, lao động hợp đồng 68 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh (Ảnh minh họa)

Thực hiện Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1376/VPCP-TCCV ngày 04/3/2021 về việc bổ sung biên chế để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương) chủ động triển khai các công việc sau:

– Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo đúng quy định tại Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14.

– Lập danh sách (theo mẫu kèm theo Công văn này) số công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018) của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có mặt tại thời điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Nội vụ để xem xét, bổ sung biên chế công chức và hợp đồng lao động cho địa phương theo quy định của pháp luật (kèm theo Quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

Xem Thêm  6 tháng, nhập siêu tăng tới 2,1 tỷ USD

Sau thời hạn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14, nếu địa phương không có văn bản gửi Bộ Nội vụ thì địa phương đó không có nhu cầu về bổ sung biên chế công chức và hợp đồng lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng quy định.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button