LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Bao lâu thì sẽ tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc?

Rate this post

Bao lâu thì sẽ tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc?

Bao lâu thì sẽ tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Bao lâu thì sẽ tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc?

Theo khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp sau đây:

– Định kỳ ít nhất 01 năm một lần;

– Khi có yêu cầu của một hoặc các bên;

– Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 104, 118 và khoản 1 Điều 128 Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy theo quy định trên thì việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc sẽ diễn ra ít nhất 01 năm một lần.
Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.


(Khoản 1 Điều 63 Bộ luật Lao động 2019)

2. Ai là người tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc?

Cụ thể, thành phần tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc là đại diện hai bên theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Điều 38. Số lượng, thành phần tham gia đối thoại


Số lượng, thành phần tham gia đối thoại tại khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động 2019 được quy định như sau:3. Việc xác định danh sách thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người sử dụng lao động và bên người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện định kỳ ít nhất 02 năm một lần và công bố công khai tại nơi làm việc. Trong khoảng thời gian giữa 02 kỳ, xác định thành viên tham gia đối thoại, nếu có thành viên đại diện không thể tiếp tục tham gia thì người sử dụng lao động hoặc từng tổ chức đại diện người lao động, nhóm đại diện đối thoại của người lao động xem xét, quyết định bổ sung thành viên thay thế của tổ chức, nhóm mình và công bố công khai tại nơi làm việc.

(Khoản 2 Điều 39 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

3. Điều kiện tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Đối thoại định kỳ chỉ tại nơi làm việc được tiến hành khi bên người sử dụng lao động có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và bên người lao động có sự tham gia của trên 70% tổng số thành viên đại diện quy định tại mục 2.

Trong đó, diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền và chữ ký của người đại diện từng tổ chức đại diện người lao động (nếu có) và của người đại diện cho nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có).

(Khoản 4 Điều 39 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

4. Các nội dung trong đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Cụ thể tại Điều 64 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các nội dung trong đối thoại định kỳ tại nơi làm việc như sau:

(1) Nội dung đối thoại bắt buộc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động 2019.

Điều 63. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc2. Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp sau đây:c) Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 104, 118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật này.

(2) Ngoài nội dung quy định tại (1), các bên lựa chọn một hoặc một số nội dung sau đây để tiến hành đối thoại:

– Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

– Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc;

– Điều kiện làm việc;

– Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện người lao động đối với người sử dụng lao động;

– Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tổ chức đại diện người lao động;

– Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động năm 2023

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn