Tin Tức

3 loại thuế chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản

Rate this post

Tổ chức, cá nhân được phép chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 160/2005/NĐ-CP nay có chuyển nhượng quyền này thì được xác định như chuyển nhượng dự án đầu tư và phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đó là một trong những quy định tại Thông tư 38/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn thực hiện thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

Theo Thông tư, có 3 loại thuế liên quan đến lĩnh vực này:

Thuế giá trị gia tăng

Hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có kèm theo công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị… thì phải tách riêng công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị… để nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp không tách riêng được giá trị công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị… khi chuyển nhượng thì phải nộp thuế GTGT với mức thuế suất 10%.

Xem Thêm  Xác định các loại thuế khai theo tháng, quý, năm

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổ chức có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Cụ thể, số thuế TNDN phải nộp bằng (=) Thu nhập tính thuế nhân (x) Thuế suất thuế TNDN.

Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản là 25%. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản được hạch toán riêng, không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Thuế thu nhập cá nhân

Số thuế TNCN phải nộp bằng (=) thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn áp dụng thuế suất là 20%.

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 3/5/2010. Đối với các trường hợp đã hoàn thành hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà đã thực hiện nộp thuế thì không điều chỉnh lại.

 (Nguồn: Thông tư 38/2010/TT-BTC)

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn