LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

08 Giải pháp thúc đẩy sự phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Rate this post

Nội dung chính

Quyết định 1058/QĐ-TTg đã ban hành chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Có 8 giải pháp chủ yếu được đưa ra trong quyết định này. Các giải pháp bao gồm hoàn thiện thể chế và chính sách, tổ chức lại sản xuất và hình thành các trung tâm sáng tạo, bảo vệ môi trường kết hợp với phát triển du lịch nông thôn, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò các hiệp hội ngành nghề nông thôn, và tăng cường truyền thông và nhận thức. Đây là những giải pháp có thể giúp phát triển ngành nông thôn và đạt được mục tiêu vào năm 2030 và 2045.

08 giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hình từ Internet)
Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau: Ngày 14/9/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 1058/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 08 giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cụ thể, Thủ tướng đã đưa ra các giải pháp chủ yếu để phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:
(1) Hoàn thiện thể chế, chính sách
– Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phát triển ngành nghề nông thôn, trong đó tập trung các chính sách về: đất đai, đầu tư, bảo hiểm, tín dụng, tổ chức sản xuất, xúc tiến thương mại.
– Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư vào ngành nghề nông thôn; ưu tiên thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, cơ sở hạ tầng, logistics và các công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn.
– Nghiên cứu xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường phân cấp đi đôi với giám sát, kiểm tra.
(2) Tổ chức lại sản xuất và hình thành các trung tâm sáng tạo
– Tăng cường mô hình liên kết giữa doanh nghiệp – hợp tác xã – người dân, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt, dẫn dắt, hợp tác xã là trung gian giữa doanh nghiệp và người dân.
– Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội xây dựng các trung tâm sáng tạo, chương trình khởi nghiệp của hoạt động ngành nghề nông thôn.
– Ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ và hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn.
– Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng nghề.
– Đầu tư cụm công nghiệp làng nghề phù hợp với quy hoạch và điều kiện của địa phương; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics trong các làng nghề.
(3) Bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch nông thôn
– Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, làng nghề truyền thống; kiên quyết di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các cụm công nghiệp.
– Khuyến khích sử dụng nguyên liệu tái tạo, thân thiện môi trường và tận dụng các phế phụ phẩm của nguyên liệu làm đầu vào cho các sản phẩm khác.
– Xây dựng mô hình phát triển du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái mang tính đặc trưng vùng, miền.
– Tổ chức lễ hội truyền thống, hội thi quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc văn hoá của sản phẩm làng nghề; tôn vinh các nghệ nhân, thợ giỏi làm cơ sở xem xét phong tặng, công nhận ngh

Xem Thêm  Định hướng phân bố hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng người có công theo vùng, ĐVHC cấp tỉnh --> Phân bố hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng người có công theo vùng, ĐVHC cấp tỉnh.

Câu hỏi thường gặp

1. Giải pháp nào sẽ giúp phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045?
– Một giải pháp quan trọng để phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là tăng cường đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. Việc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, cải thiện hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp là những cách chính để đạt được mục tiêu này.

2. Hiện nay, ngành nghề nông thôn đang đối mặt với những thách thức gì trong việc phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045?
– Một trong những thách thức lớn đối với phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là biến đổi khí hậu. Sự thay đổi khí hậu có thể gây ra tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Để đối phó với thách thức này, cần có các giải pháp thích ứng như ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp bền vững, chuyển đổi sang các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, và đẩy mạnh công nghệ nuôi trồng và chăn nuôi.

Back to top button
Luật sư tư vấn