LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

07 đối tượng không thực hiện đánh giá về cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong KTNN

Rate this post

07 đối tượng không thực hiện đánh giá về cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong KTNN

07 đối tượng không thực hiện đánh giá về cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong KTNN (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 09/10/2023, Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 1252/QĐ-KTNN quy định về đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Trong đó, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ là việc công chức, viên chức tự tiếp nhận, bổ sung hoặc được tiếp nhận, bổ sung các kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ.

07 đối tượng không thực hiện đánh giá về cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong KTNN

Cụ thể, các đối tượng không thực hiện đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước bao gồm:

(1) Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm toán viên nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá.

(2) Công chức, viên chức là thành viên của Hội đồng đánh giá trong năm đánh giá.

(3) Giảng viên kiêm chức, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá có tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng của Ngành đảm bảo định mức thời gian giảng dạy của giảng viên kiêm chức được quy định tại Quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước.

(4) Công chức, viên chức là thành viên của Ban Xây dựng nội dung đánh giá và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước không thực hiện đánh giá vào kỳ đánh giá đầu tiên.

(5) Công chức, viên chức là thành viên Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.

Xem Thêm  Hướng dẫn sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí

(6) Công chức, viên chức là thành viên Ban Thẩm định danh mục văn bản tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.

(7) Các công chức, viên chức đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ.

(Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1252/QĐ-KTNN)

Nguyên tắc, mục đích đánh giá về cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ

* Nguyên tắc

Việc đánh giá về cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

– Công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán phải đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nghiêm túc, công bằng và công khai minh bạch.

– Nội dung, yêu cầu đánh giá phải phù hợp với từng ngạch kiểm toán viên nhà nước và tương đương, đồng thời phù hợp với các lĩnh vực kiểm toán mà Kiểm toán nhà nước đang thực hiện.

* Mục đích

Đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước nhằm mục đích:

– Để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

– Là một tong những cơ sở để bố trí, sắp xếp trong công tác cán bộ, công tác kiểm toán và các công việc khác liên quan đến công tác kiểm toán.

– Khuyến khích công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước tăng cường ý thức tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Góp phần nâng cao chất lượng của công tác kiểm toán, công tác cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.

(Điều 3 và Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1252/QĐ-KTNN)

Xem thêm nội dung tại Quyết định 1252/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1801/QĐ-KTNN; Quyết định 1507/QĐ-KTNN.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn