LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

07 Chính sách về đối tượng thanh niên từ 16 đến dưới 18 tuổi

Rate this post

Nội dung chính

Nhà nước đã áp dụng 7 chính sách đối với thanh niên từ 16 đến dưới 18 tuổi. Điều này bao gồm bảo đảm giáo dục phổ thông, ưu tiên và tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí phù hợp với lứa tuổi, cung cấp đào tạo nghề nghiệp và tư vấn việc làm, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ. Nhà nước cũng đảm bảo thực hiện các chính sách hình sự, hành chính và dân sự, khuyến khích việc đào tạo năng khiếu và giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến tâm lý và thể chất của thanh niên. Các nguyên tắc thực hiện chính sách bao gồm đảm bảo thực hiện các quy định pháp luật, tránh phân biệt giới tính và dân tộc, và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho thanh niên. Thanh niên cũng có trách nhiệm đối với tổ quốc, nhà nước, gia đình và bản thân, bao gồm việc bảo vệ quốc gia và an ninh, đóng góp vào xây dựng chính sách và luật pháp, và rèn luyện đạo đức và ứng xử văn minh.

07 chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

07 chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

Đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Nhà nước đã có những chính sách chung như sau:

(1) Bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật.
(2) Ưu tiên, tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với khả năng và lứa tuổi để phát triển toàn diện.
(3) Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với lứa tuổi.
(4) Trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần; bảo đảm các biện pháp hỗ trợ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống an toàn, lành mạnh.
(5) Bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự theo quy định của pháp luật.
(6) Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
(7) Khuyến khích tổ chức, cá nhân phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
(Điều 16 Luật Thanh niên 2020)

Xem Thêm  Xem xét lại tiêu đề: Vi phạm lịch sử Việt Nam sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Nguyên tắc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

Theo Điều 13 Nghị định 13/2021/NĐ-CP, các nguyên tắc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bao gồm:
– Các biện pháp phải bảo đảm thực hiện chính sách được quy định tại các Luật, Bộ luật.
– Bảo đảm các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên công khai, minh bạch theo quy định pháp luật,
– Không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo khi thực hiện các cơ chế, chính sách đối với thanh niên.
– Nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện phù hợp với khả năng và lứa tuổi.

Trách nhiệm của thanh viên theo Luật Thanh niên 2020

Theo Chương II Luật Thanh niên 2020, thanh niên có nghĩa vụ thực hiện các trách nhiệm như sau:
– Trách nhiệm đối với Tổ quốc
+ Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
+ Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu.
+ Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
– Trách nhiệm đối với Nhà nước và xã hội
+ Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân
+ Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.
+ Chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
+ Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.
+ Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.
+ Tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
– Trách nhiệm đối với gia đình
+ Chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
+ Kính trọ

Câu hỏi thường gặp

1. Chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có những điểm đáng chú ý nào?
– Chính sách này có nhằm bảo vệ quyền lợi và phát triển toàn diện cho thanh niên trong độ tuổi nêu trên không?

2. Thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được hưởng những ưu đãi đặc biệt nào từ chính sách này?
– Chính sách này đã đưa ra những chế độ đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển và bảo vệ cho thanh niên trong độ tuổi nêu trên không?

Back to top button
Luật sư tư vấn