Hành ChínhTin Tức

04 loại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Rate this post

Có các loại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nào? Những đơn đó bao gồm những nội dung gì? Hãy cùng Luật Sư Lsu tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ

Tại Điều 26 Luật Phá sản 2014 quy định đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ như sau:

(1) Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, chủ nợ quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Phá sản 2014 phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(2) Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;

 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

 • Khoản nợ đến hạn.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.

(3) Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn

Theo Điều 27 Luật Phá sản 2014 quy định đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn như sau:

(1) Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, người lao động, đại diện công đoàn quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Phá sản 2014 phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(2) Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

(3) Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

(4) Kể từ ngày nộp đơn, người lao động, đại diện công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ theo quy định của Luật Phá sản 2014.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Theo Điều 28 Luật Phá sản 2014 quy định đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán như sau:

(1) Doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Luật Phá sản 2014 phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(2) Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(2) Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn bộ thời gian hoạt động;
 • Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp, hợp tác xã mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;
 • Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

(3) Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

(4) Những người theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Luật Phá sản 2014 không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp có thiệt hại phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán do việc không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gây ra thì phải bồi thường.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông của CTCP, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã

Theo Điều 29 Luật Phá sản 2014, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã được quy định như sau:

(1) Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 Luật Phá sản 2014 phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(2) Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Phá sản 2014 và gửi kèm các tài liệu (nếu có) theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 28 Luật Phá sản 2014.

Theo đó, tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 28 Luật Phá sản 2014 quy định nội dung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các tài liệu gửi kèm như sau:♣ Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

♣ Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn bộ thời gian hoạt động;
 • Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp, hợp tác xã mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;
 • Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

♣ Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

>>Xem thêm: 07 hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Xem Thêm  Nhiều quy định mới về thủ tục hải quan

Trên đây là bài tư vấn của LSU về 04 loại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật Sư Lsu hoặc có thể sử dụng Luật sư tư vấn của chúng tôi.



Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn